Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Solidité s.r.o., so sídlom Palárikova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Vložka číslo: 35717/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) vznikajúce pri nákupe tovaru cez e-shop umiestnený na webovej stránke [vložiť URL webstránky].

II. Informácie o tovare a ceny

  1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu e-shopu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar nemôže byť vrátený svojou bežnou poštovou cestou.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelišia od základnej sadzby.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

  1. Kupujúci môže tovar zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi: platba kartou, bankovým prevodom, platba na dobierku alebo iným spôsobom uvedeným v e-shope.
  2. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

V. Práva z vadného plnenia

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady. Zvlášť predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak sa nedohodli, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, b) je tovar vhodný na účely, pre ktoré ho predávajúci uvádza alebo na ktoré sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, c) tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy, d) je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

VI. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci nesplní povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

VII. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na webovej stránke predávajúceho, deň uzavretia kúpnej zmluvy. Po uvedenom dátume môže predávajúci zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok.